ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

 [ข้อมูลทั่วไป]


 
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา


ประกาศจัดตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2497
สีประจำโรงเรียน ชมพู - ฟ้า
อักษรย่อของโรงเรียน ฉ. ช. ๙ ใช้กับนักเรียน
พ.ส. ใช้กับครุภัณฑ์

 

ข้อมูลผู้บริหาร

ชื่อผู้บริหาร นายวีระ โมกขะเวส ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ 8
ระดับการศึกษา ปริญญาโท วุฒิ การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) 
วิชาเอก การบริหารการศึกษา

วัน เดือน ปีเกิด 3 มีนาคม พ.ศ. 2487 วัน เดือน ปีบรรจุ 10 กันยายน 2508
ที่อยู่ปัจจุบัน 19/7 หมู่ 4 ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ 24140

ข้อมูลโรงเรียน

ที่ตั้งโรงเรียน หมู่ที่ 2 ถนนบางปะกง – ฉะเชิงเทรา ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24140
หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียน 038 – 577021 หมายเลขโทรสาร 577021
วันประกาศจัดตั้งโรงเรียน 2 มิถุนายน 2497
เนื้อที่ 90 ไร่ 3 งาน 85 ตารางวา
อยู่ห่างจากจังหวัด 13 กิโลเมตร
จำนวนครู ชาย 23 คน หญิง 36 คน รวม 59 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ ชาย 8 คน หญิง 1 คน
จำนวนนักเรียน ม.ต้น 994 คน ม. ปลาย 323 คน
รวม 1,317 คน

 

************************************