ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

[ประวัติโรงเรียน]หลวงปู่พระพรหมคุณาภรณ์
(ด.เจียม กุลละวณิชย์)

 


อาคาร ๑

 

 


อาคารอเนกประสงค์

 

 


สนามกีฬามาตรฐาน

 


อาคารพลานามัย"สิรินธร"

@โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  2  ถนนบางปะกง - ฉะเชิงเทรา  ถนนหมายเลข  314
ตำบลลาดขวาง  อำเภอบ้านโพธิ์   จังหวัดฉะเชิงเทรา   24140
โทรศัพท์  038-577021 โทรสาร  577021
ปัจจุบันผู้บริหารโรงเรียน ชื่อ   นายวีระ  โมกขะเวส
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประเภท
สหศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2497
โดยหลวงปู่พระพรหมคุณาภรณ์(ด.เจียม กุลละวณิชย์)
ซึ่งในขณะนั้นดำรงสมณศักดิ์เป็นพระครูอาทร พิพิธกิจ
เจ้าอาวาสวัดพิพิธประสาทสุนทร (ลาดขวาง)

เนื่องจากในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่บริเวณ
วัดพิพิธประสาทสุนทร (ลาดขวาง) และบริเวณใกล้เคียงที่เรียนจบระดับชั้น ป.4
เป็นจำนวนมากและไม่มีโรงเรียนมัธยมศึกษา
ที่จะเข้าศึกษาต่อได้ผู้ปกครองนักเรียนจึงขอความช่วยเหลือให้หลวงปู่
ช่วยฝากลูกหลานเข้าเรียน ในโรงเรียนที่อยู่ในตัวจังหวัด
ระยะแรกๆ ไม่มีปัญหา ต่อมาจำนวนนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อมากขึ้น
และหลวงปู่ก็ไม่สามารถจะช่วยได้ทั้งหมด

 @ ด้วยสาเหตุดังกล่าวจึงเป็นแรงบันดาลใจให้หลวงปู่
ตัดสินใจจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้น ที่วัดพิพิธประสาทสุนทร(ลาดขวาง) 
โดยอาศัยเรียนที่อาคาร โรงเรียนนักธรรมบาลีและโรงครัวของวัด
ในระยะแรกใช้ชื่อว่า"โรงเรียนมัธยมวัดลาดขวาง"
ซึ่งใน ปีแรกมีนักเรียนสมัครเข้าเรียน จำนวน 77 คน 
จัดเป็น 2 ห้องเรียนและหลวงปู่กับพระมหาเปรียญที่อยู่จำพรรษาที่วัด
จำนวน 5 รูปเป็นครูสอน 

       @ต่อมาหลวงปู่ได้ยื่นเรื่องขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนต่อทางราชการ
และขอครูมาช่วยสอนโดยได้รับการ สนับสนุนจาก นายจวน กุลละวณิชย์
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ของจังหวัดฉะเชิงเทราในสมัยนั้น
แต่ทางราชการไม่อนุมัติเพราะผูกพันกับงบประมาณ
หลวงปู่ยังคงดำเนินการสอนต่อไป
จนกระทั่งทางราชการได้พิจารณาอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนได้
หลวงปู่เป็นผู้จัดหาที่ดินก่อสร้างอาคารเรียน บ้านพักครูสมทบกับของทางราชการ
หลวงปู่ได้รับบริจาคที่ดิน จำนวน 23 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา
เพื่อสร้างอาคารเรียนและเปิดทำการสอนตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

       @ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนบ้านโพธิ์พิบูลบำรุง"
และเป็น "โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล" ตามชื่อสมณศักดิ์ของหลวงปู่
ปัจจุบันมีพื้นที่ทั้งหมด 90 ไร่ 3 งาน 85 ตารางวา 

-พ.ศ. 2498 สร้างอาคารเรียนคอนกรีตทรงไทย 2 ชั้น(อาคาร 1) 
      อาคารหอสมุดคอนกรีต ทรงไทย 2 ชั้น (อาคาร 2)
     บ้านพักครู 5 หลังห้องส้วมนักเรียน 1 หลัง
     บ้านพักภารโรง 1 หลัง ซื้อรถยนต์กระบะโตโยต้า 1 คันเพื่อใช้บริการ รับส่งนักเรียน 

-พ.ศ.2499  ใช้ชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนบ้านโพธิ์พิบูลบำรุง" 
-พ.ศ. 2507 เข้าอยู่ในโครงการมัธยมชนบท(คมช. รุ่น1/2507) 
-พ.ศ. 2514 ใช้ชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล" 
-พ.ศ. 2518 สร้างอาคารคอนกรีตทรงไทย 2 ชั้น (อาคาร 3) และอาคารพลานามัย (อาคาร 4) 
-พ.ศ.2523 สร้างโรงฝึกงานอเนกประสงค์ คอนกรีต 4 ชั้น (อาคาร 5) 
-พ.ศ.2524 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(มศ.) 
-พ.ศ. 2525 สร้างอาคารเรียนวิทยาศาสตร์ 3 ชั้น (อาคาร 6) 
-พ.ศ. 2530 จัดสร้างสนามกีฬาพร้อมลู่การแข่งขัน และอาคารคอนกรีต 2 ชั้น 
       ใช้เป็น อาคารทอสื่อ ตัดเย็บ - หัตถกรรม (อาคารธรรมเสนานี) 

-พ.ศ. 2535 จัดสร้างอาคารพลานามัยสิรินธร แบบ คสล. ด้วยเงินบริจาค 45 ล้านบาท 
-พ.ศ. 2537 ได้รับจัดสรรงบประมาณในการสร้างสนามกีฬา จึงดำเนินการรื้อสนามเดิม
      และอัฒจันทร์เชียร์กีฬาและจัดสร้างสนามกีฬาแบบมาตรฐานพร้อมลู่วิ่ง
      ยางสังเคราะห์ซินเทติก ด้วยงบประมาณ จำนวน 29 ล้านบาท
- พ.ศ.2538 ได้รับงบประมาณในการสร้างหอถังประปา  แบบ 18 / 12 สูง 16 เมตร
      จุ 3.50 ลูกบาศก์เมตร ด้วยงบประมาณ จำนวน 618,000 บาท 


-พ.ศ.2539 ได้รับจัดสรรงบประมาณในการสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น แบบ คสล.
         ด้วยงบประมาณจำนวน 23 ล้านบาท และสร้างอัฒจันทร์เชียร์กีฬา
         พร้อมทั้งติดตั้งไฟส่องสนาม ด้วยงบประมาณจำนวน 33,250,000 บาท 

-พ.ศ.2540 ได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ ด้วยงบประมาณ 16 ล้านบาท 
-พ.ศ.2542 ได้รับจัสรรงบประมาณในการสร้างรั้วโรงเรียน ยาว 66 เมตร
          ด้วยงบประมาณ 179,000 บาท
-พ.ศ. 2543 ได้จัดสร้างโรงประกอบอาหารของโรงเรียน ด้วยเงินบริจาค
          จำนวน 115,000 บาท