ทำเนียบผู้บริหารทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

นายทองเอื้อม เจริญสม

นายสรรพางศ์ ปรียาวงศ์

นางสาวเลขา ช่างกล

นายสำราญ ศิริพละ

นางสาวเลขา ช่างกล

นายจิตต์ขันธ์ สุริยกุล

นายปอ ขาวสะอาด

นายอุเทน กุลละวณิชย์

นายอุเทน กุลละวณิชย์

นางสาววิมล โชตนา

นางสาววิมล โชตนา

นายวีระ โมกขะเวส

 

ตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

ตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

ตำแหน่งครูใหญ่

ตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

ตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

ตำแหน่งครูใหญ่

ตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

ตำแหน่งครูใหญ่

ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

ตำแหน่งผู้อำนวยการ

ตำแหน่งผู้อำนวยการ

 

พ.ศ.2497-2498

พ.ศ.2498-2499

พ.ศ.2499-2500

พ.ศ.2500-2501

พ.ศ.2501-2502

พ.ศ.2502-2504

พ.ศ.2504-2506

พ.ศ.2506-2517

พ.ศ.2517-2520

พ.ศ.2520-2528

พ.ศ.2528-2539

พ.ศ.2539-ปัจจุบัน