คณะกรรมการสถานศึกษา

..


รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นางสาววิมล โชตนา
ด.ต. สุกรี ศรประสิทธิ์
พระครูปลัดสุวัฒน์พรหมคุณ
พระสมพงษ์ โรจนวังโส
นายชานนท์ ตันยะไพบูลย์
นางพรทิพย์ วงศ์พยัฆค์
นายจรรยา ทองดี
นางพัชนี ทิมา
นายวัลลภ เมืองเจริญ
นายวิรัตน์ พุทธรสเจริญ
นางสุราวค์ จำเริญ
นายกฤษณ์ บุญสร้าง
นางศิริลักษณ์ สดุดี
นายเกียรติศักดิ์ กฤษณา
นายวีระ โมกขะเวส
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธาน)
ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น (รองประธาน)
ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)
ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)
ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)
ผู้แทนผู้ปกครอง (กรรมการ)
ผู้แทนผู้ปกครอง (กรรมการ)
ผู้แทนศิษย์เก่า (กรรมการ)
ผู้แทนศิษย์เก่า (กรรมการ)
ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น (กรรมการ)
ผู้แทนองค์กรชุมชน (กรรมการ)
ผู้แทนองค์กรชุมชน (กรรมการ)
ผู้แทนครู (กรรมการ)
ผู้แทนครู (กรรมการ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
(กรรมการและเลขานุการ)