ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

 [ข้อมูลทั่วไป]
[วิสัยทัศน์,ปรัชญา,คำขวัญ]


 
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา


วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
โรงเรียนมีบรรยากาศดี บุคลากรมีคุณภาพ นักเรียนใฝ่ศึกษาหาความรู้
มีความรู้และทักษะพื้นฐาน สุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี มีคุณธรรม จริยธรรม
มีสำนึกความเป็นไทย รับผิดชอบหน้าที่ และดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

คำขวัญ-ปรัชญาของโรงเรียน
มุ่งการเรียน เพียรทำดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่กตัญญู รู้คุณธรรม
นำความสะอาด

คติธรรมของโรงเรียน
มองคนในแง่ดี สามัคคีจักยั่งยืน ชีวิตจักราบรื่น ก็เพราะพื้นวิชาดี


พุทธภาษิตประจำโรงเรียน
โลโกปตถมภิกา เมตตา - เมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลก


สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน
พระพุทธปัญญาประสาท


สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

เป็นรูปพระพรหมอยู่ในกรอบวงกลม ชมพู - ฟ้า
พระพรหม หมายถึง พรหมวิหาร 4
ประกอบด้วย เมตตา กรุณามุทิตา อุเบกขา

สีประจำโรงเรียน
ชมพู-ฟ้า
 
ชมพู หมายถึง สีประจำวันเกิดองค์ปฐมจารย์ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
ฟ้า หมายถึง ความเมตตาของผู้ก่อตั้งโรงเรียนประดุจฟ้าประทานพร


************************************