"เพื่อการจัดการ การผลิตพืชสวนและพืชไร่ยุค 2000"
++CONTENTS++
++CONTENTS++

[Home]
[คุยกับอาจารย์ดิเรก]
[ข่าวประชาสัมพันธ์]
[ข่าวอบรม/สัมมนา]
[งานวิจัย]
[บทความ]
[พืชสวน]
[พืชไร่]
[ท่องไปในวงการเกษตร]
[เสียงจากผู้ประกอบการ ]
[แบบสอบถาม]
[ที่นี่ประเทศไทย]
[กระดานถามตอบ]
[ดาวน์โหลด]
[เว็บไซต์ที่น่าสนใจ]

Fertigation Research on Mangosteen in Thailand
by Panjaporn Lertrat

       @ Fertigation study on enhancing yields and fruit quality of
angosteen (Garcinia mangostana L.) at farmer orchard, locate in
Chanthaburi province, the eastern part of Thailand, since 1998
compared to traditional fertilizer application was carried out. Plant growth,
yield parameter and yields were recorded as indicators to fertilizer
efficiency. It was shown that the fertigation applied at 550 :300 :1000 gram of N :P2O5 :K2O resulted higher yield and tended to promote fruit quality
while the amount of fertilizered used was decreased result in a reduction
of fertilizer cost. Leaf tissue and soil analysis revealed that the nutrient
concentrations were not undergo flux during 2-year period and
pronounced very little difference between nutrients in the extent of
traditional fertilizer application. However, fertigation rates and anagement
strategies should be based on judgement of tree nutrient status, crop
demand, soil availability and other site-specific variables.
(for more details) 

การจัดการธาตุอาหารองุ่นและมะม่วง
โดย ศาสตราจารย์ ดร. นันทกร บุญเกิด

          @ การจัดการดินและธาตุอาหารพืชในองุ่นและมะม่วง ปฏิบัติในทำนองเดียวกัน โดยเน้นการใส่หินปูนเกล็ด หินฟอสเฟต และวัสดุอินทรีย์ และทำการไถกลบลงสู่ดิน เพื่อให้ดินมีระดับธาตุอาหารพืชที่พืชต้องการมาก เช่น ฟอสฟอรัส แคลเซียม แมกนีเซียม กำมะถันและธาตุอาหารรองอย่างเพียงพอ เพราะธาตุอาหารพืช ฟอสฟอรัส แคลเซียม และแมกนีเซียม การใส่หลังจากปลูกพืชไปแล้วมีความยุ่งยากมาก เพราะนอกจากมีผลกระทบต่อพืชโดยตรงแล้ว อัตราการละลายของธาตุดังกล่าวต่ำมาก การลงสู่ดินชั้นล่างต่ำมาก จึงทำให้พืชได้รับประโยชน์น้อย สำหรับไนโตรเจน และโพแทสเซียม เป็นปุ๋ยที่ละลายน้ำได้ดีมาก และมีการเคลื่อนตัวลงสู่ดินชั้นล่างได้ดี จึงควรใส่ให้พืชในภายหลังได้ (อ่านรายละเอียด)