"เพื่อการจัดการ การผลิตพืชสวนและพืชไร่ยุค 2000"
++CONTENTS++
++CONTENTS++

[Home]
[คุยกับอาจารย์ดิเรก]
[ข่าวประชาสัมพันธ์]
[ข่าวอบรม/สัมมนา]
[งานวิจัย]
[บทความ]
[พืชสวน]
[พืชไร่]
[ท่องไปในวงการเกษตร]
[เสียงจากผู้ประกอบการ ]
[แบบสอบถาม]
[ที่นี่ประเทศไทย]
[กระดานถามตอบ]
[ดาวน์โหลด]
[เว็บไซต์ที่น่าสนใจ]
สกว ปฏิวัติการใช้ปุ๋ยไม้ผลของประเทศไทย

.......... รองศาสตราจารย์ ดร. พีรเดช ทองอำไพ รองศาสตราจารย์ ดร. จริงแทั ศิริพานิช และรองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิสุนทร นันทกิจ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ชี้แจงในการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "สกว. กับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการทำสวนไม้ผลเชิงธุรกิจ" เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2544 ที่ห้องประชุมเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แก่นักวิชาการและชาวสวนชั้นนำของประเทศว่า ขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่เราต้องมาปฎิวัติการใช้ปุ๋ยในประเทศไทย เนื่องจากปุ๋ยเป็นปัจจัยพื้นฐานเพื่อการผลิตที่สำคัญยิ่งทางการเกษตร และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาอาชีพในการผลิตพืชของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลิตพืชสวนที่ต้องการใน เวลา ปริมาณ และคุณภาพ เพื่อการแข่งขันทั้งในและนอกประเทศ … (อ่านรายละเอียด)

สมัครด่วน ! อบรม "การจัดการดิน น้ำและปุ๋ยเพื่อการทำสวนไม้ผลเชิงธุรกิจ"

.......... โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีดิน น้ำ และปุ๋ย จะจัดให้มีการอบรมเรื่อง "การจัดการดิน น้ำและปุ๋ยเพื่อการทำสวนไม้ผลเชิงธุรกิจ" โดยเน้นที่การจัดการปุ๋ยจากการวิเคราะห์ดินและใบพืช เพื่อนำความรู้และเทคโนโลยีจากงานวิจัย และงานวิชาการ ตลอดจนจากผู้ที่ได้รับเงินทุนสนับสนุน ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และนักวิชาการจากหน่วยงานอื่น ๆ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง มาให้ความรู้และประสบการณ์แก่ผู้ที่สนใจ ในการเริ่มต้น ทำการผลิตพืชในเชิงธุรกิจทางด้านนี้ได้อย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการหรือผู้ที่ทำเริ่มทำอยู่แล้ว ได้นำไปปรับปรุงและพัฒนาการผลิตของตนเองให้ดียิ่งขึ้น เนื้อหาที่จะอบรมประกอบด้วยเรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปุ๋ย แนวคิดในการเลือกใช้ปุ๋ย หลักการจัดการดิน น้ำและปุ๋ยเพื่อการทำสวน การเก็บตัวอย่างดินและใบพืชและการวิเคราะห์ผล การให้ปุ๋ยเคมีตามผลการวิเคราะห์ดินและพืช การจัดการน้ำเพื่อการทำสวน การให้ปุ๋ยในระบบให้น้ำ การจัดการธาตุอาหารพืชจากการวิเคราะห์ดินและใบ เช่น การจัดการธาตุอาหารทุเรียน ลำไย ลิ้นจี่ มะม่วง ส้ม ปทุมมา เบญจมาศและแกลดิโอลัส การใช้ปุ๋ยเคมีในระบบน้ำกับมังคุต เงาะและมะม่วง รวมทั้งทัศนศึกษาและฝึกปฏิบัติ

.......... ระยะเวลาในการอบรมและทัศนศึกษารวม 3 วัน คือระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2544 ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,000 บาท ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ รศ.ดิเรก ทองอร่าม สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 ..........โทร. 02-5033577, 01-9127861 โทรสาร 02-5033578 E-mail : agastdir@samsorn.stou.ac.th หรือ agastdir@hotmail.com หรือเว็บไซต์ http:// www.soilwafer.com ... (กำหนดการอบรม)

สมัครด่วน อบรม "การออกแบบระบบให้น้ำแบบประหยัดแก่พืช"

...........สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีดิน น้ำและปุ๋ย ร่วมกับชมรมเทคโนโลยีน้ำเพื่อการเกษตรแห่งประเทศไทย และวารสารเคหะการเกษตร จะจัดให้มีการอบรมหลักสูตร"การออกแบบระบบให้น้ำแบบประหยัดแก่พืช" ระหว่างระหว่างวันที่ 12-16 ธันวาคม 2544 ณ อาคารสัมมนา 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ การเลือกวัสดุและอุปกรณ์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการน้ำในการทำสวน รวมทั้งการฝึกปฏิบัติการออกแบบระบบให้น้ำแก่พืชแก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจทั่วไป ได้นำความรู้ไปใช้ออกแบบหรือปรับปรุงระบบให้น้ำในสวนของตนเองให้ดียิ่งขึ้น เมื่อสิ้นสุดการอบรมแล้วยังมีการประเมินผลการอบรมและให้คำแนะนำทางวิชาการภายในเวลา 1 ปีอีกด้วย
เนื้อหาที่จะอบรมประกอบด้วยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง ดิน น้ำและพืช ปริมาณการใช้น้ำของพืช คณิตศาสตร์พื้นฐานที่ใช้ในการออกแบบ แนวคิดในการออกแบบระบบให้น้ำวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบให้น้ำแก่พืชแบบประหยัด การออกแบบระบบให้น้ำแก่พืชแบบประหยัด ตัวอย่างการออกแบบระบบให้น้ำแก่พืชแบบประหยัด การออกแบบระบบให้น้ำแก่พืชด้วยคอมพิวเตอร์ รวมทั้งฝึกปฏิบัติการออกแบบระบบให้น้ำและทัศนศึกษาระบบน้ำในสวนไม้ผล
วิทยากรฝึกอบรมประกอบด้วย รศ. ดิเรก ทองอร่าม, อ. วิทยา ตั้งก่อสกุล, อ. นาวี จิระชีวี และ รศ. ดร. อิทธิสุนทร นันทกิจ
ค่าลงทะเบียนคนละ 5,000 บาท ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ รศ. ดิเรก ทองอร่าม สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 11120 โทร. 02-5033577, 01-9127861 โทรสาร 02-5033578, E-mail : agastdir@samsorn.stou.ac.th (อ่านรายละเอียด)

เชิญสมัครสมาชิกกลุ่มนักวิจัยลำไยไทย...

.......... นักวิชาการจำนวนหนึ่งซึ่งทำงานวิจัยเกี่ยวกับลำไยได้ตั้ง กลุ่มนักวิจัยลำไยไทย เพื่อให้นักวิจัยลำไย ชาวสวนลำไย และผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับลำไยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันบ่อยขึ้น และเพื่อหาทางเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ที่ได้มาจากงานวิจัยไปยังชาวสวนลำไย ผู้ประกอบการและหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับลำไย … (อ่านรายละเอียด)

เชิญสมัครเป็นสมาชิกชมรมเทคโนโลยีน้ำเพื่อการเกษตรแห่งประเทศไทย
.......... ชมรมเทคโนโลยีน้ำเพื่อการเกษตรแห่งประเทศไทย (THAI IRRIGATION TECHNOLOGY CLUB, ITC) ... (อ่านรายละเอียด)