"เพื่อการจัดการ การผลิตพืชสวนและพืชไร่ยุค 2000"
++CONTENTS++
++CONTENTS++

[Home]
[คุยกับอาจารย์ดิเรก]
[ข่าวประชาสัมพันธ์]
[ข่าวอบรม/สัมมนา]
[งานวิจัย]
[บทความ]
[พืชสวน]
[พืชไร่]
[ท่องไปในวงการเกษตร]
[เสียงจากผู้ประกอบการ ]
[แบบสอบถาม]
[ที่นี่ประเทศไทย]
[กระดานถามตอบ]
[ดาวน์โหลด]
[เว็บไซต์ที่น่าสนใจ]
สวัสดีครับ...

     ขณะนี้ท่านกำลังท่องในเว็บไซต์ของโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการดินน้ำและปุ๋ย
ที่ผมจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการจัดการดิน น้ำและปุ๋ย
ภาพรวมของโครงการนี้ คือ การเผยแพร่เทคโนโลยีโดยแบ่งออกเป็นโครงการย่อย 2 โครงการ
คือ โครงการฝึกอบรม และโครงการเผยแพร่ความรู้ จากผลงานวิจัยและงานวิชาการด้าน
การจัดการดิน น้ำและปุ๋ย

ผมขอเรียนว่าเทคโนโลยีที่จะทำการถ่ายทอดนี้ นอกจากเรื่องที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการจัดการดิน น้ำและปุ๋ยแล้ว ยังนำเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืช ซึ่งผลงานที่นำมาเผยแพร่น ี้มีทั้งผลงานของนักวิจัยที่ สกว. ให้การสนับสนุน และผลงานของนักวิจัยทั่วไป

สำหรับโครงการฝึกอบรมทางวิชาการนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามเป้าหมาย จึงมีการศึกษาความต้องการจำเป็นในการอบรม (training needs) เกี่ยวกับองค์ความรู้จากนักวิชาการ ชาวสวน ชาวไร่ และบุคคลทั่วไป เพื่อใช้เป็นตัวกำหนดหลักสูตร เนื้อหา กิจกรรม และเวลาในการถ่ายทอดความรู้ หรือเป็นเข็มทิศในการทำงาน เพราะจะทำให้ทราบว่า "ควรจะอบรมวิชาใดและดำเนินการหลังการอบรมอย่างไร" โดยมีความมุ่งหวัง ให้เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน/ผู้เข้าอบรม ขณะนี้ กำลังอยู่ระหว่าง การประมวลผล การศึกษาความต้องการ/ความจำเป็น คาดว่าจะเสร็จในสองสัปดาห์ครับ

ผมตั้งเป้าหมายจัดอบรมใน 1 ปีจำนวน 6 ครั้ง สำหรับ 240 ท่าน ที่สำคัญก็คือ เมื่อสิ้นสุดการอบรมแล้ว ยังมีการติดตามให้ความรู้และประเมินผลการอบรม จากผู้เข้ารับการอบรมหลังจากอบรมไปแล้ว 1 ปี เพื่อติดตามดูว่าผลงานที่นักวิชาการวิจัยออกมานั้น มีความถูกต้องมากน้อยเพียงใด ชาวสวนสามารถนำไปใช้ได้หรือไม่ ควรจะปรับปรุงอย่างไร แนวทางการวิจัยควรเป็นไปทิศทางใด เพื่อเกิดประโยชน์ต่อชาวสวน ชาวไร่มากที่สุด
สำหรับโครงการเผยแพร่ความรู้จากผลงานวิจัยและงานวิชาการ ประกอบด้วย การจัดทำเอกสาร การจัดทำเว็บไซต์ และการจัดทำสื่อช่วยสอนคอมพิวเตอร์กราฟฟิก (CAI) เทคโนโลยีการจัดการดิน น้ำ และปุ๋ย

ผมขอเชิญชวนผู้ที่มีผลงานวิจัย บทความ หรือสิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ มาเผยแพร่ เพื่อพัฒนาความรู้ แก่ชาวสวนและชาวไร่ของไทยให้ดียิ่งขึ้น จึงขอเชิญชวนผู้ประดิษฐ์ นักค้นคิด รวมทั้งผู้ประกอบการ ที่มีเกร็ด ความรู้ ผลงานดีๆนำมาเล่าสู่กันฟัง ซึ่งช่วงแรกเริ่มนี้ ผมจะนำบทความหรือเรื่องที่เคยเขียนไว้มาเผยแพร่ไปพลาง ๆ ก่อน

สำหรับการจัดทำเว็บไซต์นั้น ผมได้วางโครงร่างและเรื่องต่าง ๆ ตามภาพรวมของการจัดทำเว็บไซต์ ไว้ดังนี้

1. คุยกับอาจารย์ดิเรก (ที่มาของ Website)
2. ข่าวประชาสัมพันธ์ เช่น

 • สกว ปฏิวัติการใช้ปุ๋ยไม้ผลของประเทศไทย
 • อบรมหลักสูตรการจัดการดินน้ำและปุ๋ยเพื่อการทำสวนส้มเชิงธุรกิจ
 • นักวิชาการร่วมกันตั้งกลุ่มนักวิจัยลำไยไทย
 • เชิญสมัครเป็นสมาชิกชมรมเทคโนโลยีน้ำเพื่อการเกษตรแห่งประเทศไทย

3. งานวิจัย เช่น

 • ผลวิเคราะห์ธาตุอาหารในส่วนต่างๆของต้นลิ้นจี่
  Partitioning of nutrients in young lychee trees
 • การศึกษาความต้องการธาตุอาหารของลิ้นจี่โดยการวิเคราะห์พืช
  Study on nutrient requirement of lychee by means of plant analyses

4. บทความที่จะนำเสนอ เช่น
 • Fertigation Research on Mangosteen in Thailand
 • การจัดการธาตุอาหารองุ่นและมะม่วง

5. เรื่องเด่นเดือนนี้ เช่น การจัดการธาตุอาหารทุเรียน
6. ท่องไปในวงการเกษตร เช่น เทคโนโลยีการจัดการดิน น้ำ และปุ๋ยของสวนลำไยทองเจริญ
7. พืชสวน เช่น ทำสวนอย่างไรจึงไปรอด?
8. พืชไร่ เช่น การจัดการน้ำเพื่อการทำนา
9. เสียงจากผู้ประกอบการ ข้อคิดเห็น แง่คิด จากผู้ประกอบการ เช่น ปุ๋ย สารเคมี ฮอร์โมน เครื่องจักรกลเกษตร ฯลฯ
10. แบบสอบถาม เพื่อปรับปรุงการทำเว็บไซต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
11. แบบทดสอบ เช่น ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการผลิตไม้ผลนอกฤดูกาล
12. ศัพท์ในวงการดิน น้ำและปุ๋ย เช่น ศัพท์ในวงการปุ๋ย

13. ดาวน์โหลดโปรแกรม

 • โปรแกรมช่วยเตรียมสารละลายธาตุอาหารพืช (Nutrical)
 • โปรแกรมการออกแบบระบบน้ำ (TrickCal)

ในภาพรวม ผมต้องการให้เว็บไซต์นี้เป็นเวทีหนึ่งสำหรับให้ทุก ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการผลิตพืช ได้เผยแพร่ความรู้ ได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เพื่อการผลิตพืชในยุคโลกาภิวัตน์ ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ท่านมีข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์ โปรดแจ้งให้ผมทราบด้วยครับ(เพื่อปรับปรุงโครงร่างของเรื่องให้เหมาะสมยิ่งขึ้น) รศ.ดิเรก ทองอร่าม