"เพื่อการจัดการ การผลิตพืชสวนและพืชไร่ยุค 2000"
++CONTENTS++
++CONTENTS++

[คุยกับอาจารย์ดิเรก]
[ข่าวประชาสัมพันธ์]
[ข่าวอบรม/สัมมนา]
[งานวิจัย]
[บทความ]
[พืชสวน]
[พืชไร่]
[ท่องไปในวงการเกษตร]
[เสียงจากผู้ประกอบการ ]
[แบบสอบถาม]
[ที่นี่ประเทศไทย]
[กระดานถามตอบ]
[ดาวน์โหลด]
[เว็บไซต์ที่น่าสนใจ]

เยี่ยมสวนลำไยทองเจริญ
ของ คุณอุฬาร ทองเจริญ

       จากการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง"กลยุทธ์การจัดการธาตุอาหารพืชสู่รายได้ที่ยั่งยืน"
เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจในการจัดการดินและธาตุอาหารพืช
ได้อย่างเหมาะสมและเพื่อเผยแพร่งานวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ทางด้านดินและปุ๋ยไม้ผล ที่ได้ดำเนินการมาแล้วสู่เกษตรกรและผู้สนใจ

           จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และวารสารเคหการเกษตร
ในวันที่18 - 19 สิงหาคม 2544 ณ ห้องประชุมเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนนั้น
ผู้จัดการสัมมนาได้เชิญคุณอุฬาร ทองเจริญ เจ้าของสวนลำไยทองเจริญมาให้ความรู้และข้อคิดเห็น
ในการเทคโนโลยีการจัดการดิน น้ำและปุ๋ยแก่ลำไยให้ผู้เข้ารับการสัมมนา..
(อ่านรายละเอียด)


มสธ.