- เทคโนโลยีสารสนเทศกับ
การศึกษา
-การเตรียมความพร้อม
เพื่อการปฏิรูปการศึกษา
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล กับ S B M

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล กับ S B M

ผอ. วีระ โมกขะเวส.

                       สืบเนื่องจากโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลของเรา ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
    จากสหวิทยาเขตดัดดรุณี ให้เป็นโรงเรียนนำร่องในโครงการ:    
  การบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management : SBM)
    
ดังนั้นในเบื้องต้นนี้ บุคลากรในโรงเรียนทุกคนควรรับรู้สาระสำคัญไว้เป็นพื้นฐาน
     เพื่อดำเนินการในโอกาสต่อไป
                     การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management : S B M)
     คือกลยุทธ์ทางการบริหารและการจัดการศึกษาที่มุ่งให้โรงเรียนเป็นองค์กรหลัก
     ในการปฏิรูปการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้นโดยมีหลักการดังนี้

  1. โรงเรียนได้รับมอบอำนาจในด้านการจัดการศึกษาอย่างสูงสุด
  2. โรงเรียนมีอิสระในการตัดสินใจบริหารจัดการศึกษาด้วยตนเอง ในด้านวิชาการ
   งบประมาณ บุคลากร และการบริหารทั่วไปในรูปของ
   คณะกรรมการสถานศึกษา
  3. โรงเรียนต้องบริหารโดยยึดการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่มีส่วนได้ ส่วนเสีย อาทิ
   ผู้บริหาร ครู-อาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสามารถตรวจสอบได้
  4. โรงเรียนต้องคำนึงถึงการพัฒนาผู้เรียน ให้มีผลสัมฤทธิ์ทุกด้านดีที่สุด

     แนวทางดำเนินการของ S B M

  1. คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกันดำเนินการ
  2. กำหนดวิสัยทัศน์
  3. กำหนดภารกิจและเป้าหมาย
  4. บริหารจัดการในด้าน
   1. บุคลากร และการบริหารทั่วไป
   2. งบประมาณ
   3. วิชาการ
  5. การตรวจสอบ
   1. การประเมินภายใน
   2. การประเมินภายนอก
     6. สุดท้าย คือ ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียน

**********************