- เทคโนโลยีสารสนเทศกับ
การศึกษา
-การเตรียมความพร้อม
เพื่อการปฏิรูปการศึกษา
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
กับ S B M

..อุทัย เสนารักษ์..

                             เราต่างก็ปฏิเสธไม่ได้ว่านอกจากความต้องการด้านปัจจัยสี่แล้ว ความต้องการบริโภคข้อมูลข่าวสาร
นับวันจะเป็นสิ่งจำเป็นและเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จากวันวานที่ระยะทางมีผลต่อการติดต่อส่งข่าวสารจากผู้ส่งมาถึงผู้รับ
ที่อาจใช้เวลานับเดือนหรือข้ามวันข้ามคืน ในขณะที่วันนี้การส่งข่าวสารที่กำลังเกิดขึ้นอยู่อีกซีกโลก
ทำได้โดยใช้เวลาไม่ถึงเสี้ยววินาทีความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT - Information Technology)
นี้ได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทุกๆ ด้านทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบการศึกษา

                          เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะ Internet ได้เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวก
ในการเรียนรู้ ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือผู้สอนช่วยลดช่องว่างของโอกาส
ในการศึกษาหาความรู้ระหว่างผู้เรียน ที่อยู่ในโรงเรียนในเมืองที่มีความพร้อมกับผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียน
ในชนบทที่ขาดแคลน ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้หลากหลาย รวดเร็ว ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเวลาและสถานที่
(any time anywhere and any person)

                         อย่างไรก็ดี ทุกอย่างล้วนมีข้อดีและข้อเสีย หลายฝ่ายจึงเป็นห่วงและหวั่นเกรงว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ
จะทำให้ผู้เรียนมีค่านิยมใหม่ ลืมวัฒนธรรมที่ดีงามไป จึงพยายามปิดกั้นและหลีกเลี่ยงกระแสของ ความเจริญทางเทคโนโลยี
(ซึ่งก็ปิดกั้นไม่ได้และหลีกเลี่ยงไม่พ้น) ตรงกันข้ามเราควรถือเป็นหน้าที่ ที่ต้องชี้ให้เห็นและแนะนำให้ผู้เรียน
รู้จักเลือกบริโภคข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์

                       ทั้งนี้ การรับเอาความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศมิได้หมายความว่า จะต้องละเลยวัฒนธรรม
และประเพณีที่เคยปฏิบัติ หากแต่ควรรู้จักผสมผสานเพื่อให้ทันกับสังคมและสภาพแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
เพื่อการดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข


**********************