âçÀҾ¹µÃìÃкº THX
      µÍºÊ¹Í§ÍÃöÃÊãËé¡Ñº¼ÙéªÁÀҾ¹µÃì ¤×Í

 1. ãËéÂèÒ¹¤ÇÒÁ¶Õè·Õè¡ÇéÒ§¤Ãͺ¤ÅØÁ¤Å×蹤ÇÒÁ¶ÕèàÊÕ§µÑé§áµè 
     µèÓ·ÕèÊØ´¨¹¶Ö§¤ÇÒÁ¶ÕèÊÙ§ÊØ´à·èÒ·ÕèÁ¹ØÉÂìÊÒÁÒöÃѺ¿Ñ§ä´é 
 2. ãËé¡Òõͺʹͧ¤ÇÒÁ¶Õè·ÕèÃÒºÃ×è¹ã¹·Ø¡æ ´éÒ¹
 3. ·Ø¡·Õè¹Ñè§ã¹âçÀҾ¹µÃìä´éÂÔ¹àÊÕ§ã¡Åéà¤Õ§¡Ñ¹
 4. àÊÕ§¡ÒÃʹ·¹Òã¹ÀҾ¹µÃìªÑ´à¨¹
 5. ·Ø¡ÊÃþàÊÕ§ã¹ÀҾ¹µÃìªÑ´à¨¹äÁè¼Ô´à¾Õé¹ 
    µÑé§áµèàÊÕ§¡ÃЫԺ¨¹¶Ö§àÊÕ§ÃÐàºÔ´·Õè´Ñ§Ê¹Ñè¹
     äÁèÇèÒÀҾ¹µÃì àÃ×èͧ¹Ñé¹æ¨ÐºÑ¹·Ö¡àÊÕ§ã¹ÃٻẺã´
     (àªè¹ SRD DTS  SDDS ËÃ×Í Dolby Digital-Surround EX)
 
 


                                      âçÀҾ¹µÃìÃкº THX

 
 

  âçÀҾ¹µÃì NK 6 Ãѵ¹Ò¸ÔàºÈÃì 
 
 
 

âçÀҾ¹µÃì NK 4 (Ãкº THX) 
à´ÍÐÁÍÅìÅ ·èÒ¾ÃÐ
 
      ..ËÒ¡ÃкºàÊÕ§´Ô¨ÔµÍÅ
·Õè¶Ù¡¨Ñ´à¡çºã¹ÀҾ¹µÃìà»ÃÕºàÊÁ×͹á¼è¹«Õ´Õ
             âçÀҾ¹µÃìÃкº THX
¡ç¤×Í¡ÒÃä´é¿Ñ§á¼è¹«Õ´Õ¼èÒ¹à¤Ã×èͧàÊÕ§ªÑé¹àÂÕèÂÁ
              ÀÒÂã¹Ëéͧ·Õèà§ÕºʹԷ 
        »ÃÒȨҡàÊÕ§ú¡Ç¹  â´ÂÊÔé¹àªÔ§...

      THX ¤×ÍÍÐäÃ??               ¤ÇÒÁà»ç¹ÁҢͧ THX             Áҵðҹ¢Í§ THX