à¤Ã×èͧËÁÒ¡ÒÃÃѺÃͧÁҵðҹ¢Í§ THX
 


  Áҵõðҹ¢Í§THX
  ¨Ð¶Ù¡ÇÒ§áÅеÃǨÊͺâ´Â·ÕÁ§Ò¹ÇÔÈǡâͧ THX
  ¤×Í TAP (THX Theatre Alignment Program)
  «Ö觨ÐãËé¤ÓÃѺÃͧá¡èâçÀҾ¹µÃì ËÃ×Íà¤Ã×èͧàÊÕ§
  ·Õèä´é¤Ø³ÅѡɳеÒÁ·Õè¡Ó˹´¢Í§ THX

  ÁҵðҹâçÀҾ¹µÃìÃкº THX 
           ä´é¡Ó˹´äÇé´Ñ§¹Õé

1. àÊÕ§ú¡Ç¹ (Backgrond Noise)
   à»ç¹¤Ø³ÅѡɳÐÊèǹÊӤѭ·ÕèÊØ´
   ¢Í§âçÀҾ¹µÃìÃкº THX
   «Öè§ÊÒÁÒöà¡Ô´¨Ò¡à¤Ã×èͧ·Ó¤ÇÒÁàÂç¹  ¾Ñ´ÅÁ 
   àÊÕ§¨Ò¡à¤Ã×èͧ©ÒÂÀҾ¹µÃì   àÊÕ§¨Ò¡ËÅÍ´ä¿
   âçÀҾ¹µÃì THX µéͧÁÕ¤èÒ¡ÒÃÇÑ´¤ÇÒÁà§ÕºäÁèà¡Ô¹
   NC-30 ã¹·Ø¡æ Octave Band
   ÊèǹËéͧºÑ¹·Ö¡àÊÕ§ µéͧäÁèà¡Ô¹  NC-25

2. àÊÕ§¨Ò¡ÀÒ¹͡ (Isolation)
  âçÀҾ¹µÃìÃкº THX ¨ÐµéͧäÁèÁÕàÊÕ§ú¡Ç¹
  ¨Ò¡ÀÒ¹͡ àªè¹ ½¹µ¡ ¿éÒÃéͧ ö俠  à¤Ã×èͧºÔ¹
  à¢éÒÁÒÀÒÂã¹âçÀҾ¹µÃì

3. ¡ÒÃÊзé͹àÊÕ§ (Reverberation)
   ¡ÒÃÊзé͹¡ÅѺ¢Í§àÊÕ§¨Ðµéͧ¶Ù¡¤Çº¤ØÁ 
   â´Â¡Òäӹdz¢Í§áµèÅÐâçÀҾ¹µÃì
   «Öè§ÁÕ»ÃÔÁÒµÃäÁèà·èҡѹ (ÊÙ§ x ¡ÇéÒ§ x ÂÒÇ ) 
   ¢Í§âçÀҾ¹µÃì·ÕèàËÁÒÐÊÁ¤ÇÃà»ç¹ 1 : 2 : 3 
   ¡ÒÃÊзé͹¡ÅѺâ´ÂµÃ§¢Í§àÊÕ§
   µéͧäÁèà¡Ô´¢Öé¹¢³Ð©Ò ÇÑ´à»ç¹¤èÒ RT-60

4. ÁØÁÁͧÀÒ¾¢Í§¼ÙéªÁ (Viewing Angle)
  âçÀҾ¹µÃì THX ¡Ó˹´ÁØÁÁͧ¢Í§¼ÙéªÁ
  ·Õè¹Ñè§ËÅѧÊØ´µÃ§¡ÅÒ§ä»Âѧ¨ÍÀҾ¹µÃì
  Ẻ«Õà¹ÁÒÊ⤻ ÍѵÃÒÊèǹ 1:2.35 µéͧäÁè᤺¡ÇèÒ 
  26 ͧÈÒ Áҵðҹ 36 ͧÈÒ

5.à¤Ã×èͧ©ÒÂáÅÐÃкº¡ÒéÒÂ(Projection)
  à¤Ã×èͧ©ÒÂÀҾ¹µÃì¢Í§âçÀҾ¹µÃì THX 
  ¨ÐµéͧµÔ´µÑé§áÅÐÁդسÊÁºÑµÔ¢Í§¡ÒéÒ 
   ä´éÁҵðҹ SMPTE ã¹·Ø¡æ ´éÒ¹ àªè¹ 
   ÁØÁ¡éÁà§Â¢Í§é¤Ã×èͧ©Ò¡Ѻ¨ÍµéͧäÁèà¡Ô¹ 3 ͧÈÒ
   ͹حҵãËé 5 ͧÈÒ ¤èÒ¤ÇÒÁà¢éÁ¢Í§áʧ·Õè¨Í
   µéͧäÁèµèÓ¡ÇèÒ 16 foot lamberts
   (+/-4 foot lamberts)
 


 

ÀÒÂã¹Ëéͧ¤Çº¤ØÁàÊÕ§
 
 
 
 

ªØ´à¤Ã×èͧàÊÕ§ã¹Ëéͧ©ÒÂ
 
 
 

 

               

         ¡ÒõԴµÑé§ÍØ»¡Ã³ì THX ¨Ðà»ç¹¼Ùé¡Ó˹´


 
 
 
 
 

ËéͧÁÔ¡«ìàÊÕ§
 
 
 
 

ËéͧÁÔ¡«ìàÊÕ§ ˹Öè§ã¹ËÅÒÂæ Ëéͧ
·Õè Skywalker Ranch ¢Í§ Lucasfilm Ltd.
áÅÐä´é¼èÒ¹¡ÒõÃǨÊͺµÒÁÃкº THX
 
 
 

ÃкºàÊÕ§ã¹âçÀҾ¹µÃì THX
ãËé¤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡àËÁ×͹ÃèÇÁÍÂÙèã¹à˵ءÒóì
 
 
 
 
 
 
 

6. ÍØ»¡Ã³ì (Equipment)
   ÍØ»¡Ã³ì·Ò§´éÒ¹àÊÕ§·Ø¡ª¹Ô´·Õèãªé 
   ã¹âçÀҾ¹µÃìTHX 
   ¨Ðµéͧä´éÃѺ¡ÒõÃǨÊͺáÅÐ͹حҵãËéãªé
    â´Â THX Design Office

7. ¼¹Ñ§ËÅѧ¨Í (Baffle Wall)
   âçÀҾ¹µÃì THX 
   ¨ÐµéͧÁÕ¼¹Ñ§ËÅѧ¨Í«Ö觨еéͧ¡Ó˹´
   áÅÐÍ͡Ẻâ´Â THX Design Office
   ¼¹Ñ§ËÅѧ¨ÍÁÕ¤ÇÒÁÊӤѭÁÒ¡à¾ÃÒÐÁռŵèÍ
   àÊÕ§·Õè¶Ù¡Êè§ÍÍ¡ÁÒ â´Â੾ÒÐàÊÕ§¨Ò¡
   ÅÓ⾧´éҹ˹éÒ

8. ¡ÒõԴµÑé§ÍØ»¡Ã³ì 
   (Equipment Installation)
   ¡ÒõԴµÑé§ÍØ»¡Ã³ì¨Ðµéͧà»ç¹ä»µÒÁ·Õè 
   THX ¡Ó˹´ àªè¹ ÊÒÂÊÑ­­Ò³¡ÑºÊÒÂä¿
   µéͧäÁè¾Ò´¼èÒ¹¡Ñ¹ 
   ¢¹Ò´¢Í§ÊÒÂÊÑ­­Ò³µèÒ§æ µéͧÁÕ¤èÒ
   µÒÁ·ÕèÁҵðҹ¡Ó˹´ à»ç¹µé¹

9. ¡ÒõÃǨÊͺÁҵðҹ
    (Certification Test
   ¡ÒõÃǨÊͺÁҵðҹ¨ÐµéͧµÃǨÊͺ
   â´Â¼Ùé·Õèä´éÃѺ¡Òý֡ͺÃÁ¨Ò¡ THX à·èÒ¹Ñé¹ 
   áÅШеéͧ  ·Ó¡ÒõÃǨÊͺÍÂèÒ§¹éÍÂ
   »ÕÅФÃÑé§ ´éÇÂà¤Ã×èͧµÃǨÇÑ´ R2 
   áÅÐâ»Ãá¡ÃÁ¢Í§ THX 

10. Cross Over 
  ¨Ðµéͧà»ç¹¢Í§ THX à·èÒ¹Ñé¹ 


 

              THX ¤×ÍÍÐäÃ??              ¤ÇÒÁà»ç¹ÁҢͧ THX           THX ´ÕÍÂèÒ§äÃ??