à»ç¹à¤Ã×èͧËÁÒ¡ÒäéÒ¨´·ÐàºÕ¹¢Í§ 
Lucasfilm Ltd.
ºÃÔÉÑ·¼ÙéÊÃéÒ§ÀҾ¹µÃìàÃ×èͧ Star Wars
áÅФԴ¤é¹ÃкºâçÀҾ¹µÃì THX

 

             THX 
          à»ç¹Ãкº¾Ñ²¹ÒâçÀҾ¹µÃì 
       ¨Ò¡¤ÇÒÁÁØè§ËÇѧ¢Í§ ¨ÍÃì¨ ÅÙ¤ÑÊ
             ¼ÙéÊÃéÒ§ÀҾ¹µÃì Star Wars
       ·Õèµéͧ¡ÒÃãËé¼ÙéªÁä´éªÁÀҾ¹µÃì
·ÕèÊÁºÙóìẺ·Ñé§ÀÒ¾áÅÐàÊÕ§·Õè¤ÁªÑ´
       ÍÂèÒ§·Õè¼ÙéÊÃéÒ§ÀҾ¹µÃìàÃ×èͧ¹Ñé¹æ
                              µéͧ¡ÒèÐãËéà»ç¹

                             ËÃ×ÍÍÕ¡¹ÑÂ˹Ö觤×Í
                   Ãкº·Õèµéͧ¡ÒöèÒ·ʹ
                     ÊÔ觷Õè¼Ùé¡Ó¡ÑºáÅзÕÁ§Ò¹
           ä´éÂÔ¹ËÃ×Íä´éàËç¹ÊÔè§ã´ã¹ÊµÙ´ÔâÍ
          ¼ÙéªÁã¹âçÀҾ¹µÃìÃкºTHX
          ¡ç¤ÇÃä´éàËç¹ËÃ×Íä´éÂÔ¹ÊÔ觹Ñé¹´éÇÂ


 
 
 
 
 
 
 
 
 

¨ÍÃì¨ ÅÙ¤ÑÊ
 

 

       ¤ÇÒÁà»ç¹ÁҢͧ THX         THX ´ÕÍÂèÒ§äÃ??         Áҵðҹ¢Í§ THX