เครื่องหมายการรับรองมาตรฐาน
ของ THX

มาตรฐานของระบบ THX
จะถูกวางและตรวจสอบโดยทีมงานวิศวกรของ THX
คือ TAP (THX Theatre Alignment Program)
ซึ่งจะให้คำรับรองแก่โรงภาพยนตร์ หรืออุปกรณ์
ที่ได้คุณลักษณะตามที่ THX กำหนด
มาตรฐานโรงภาพยนตร์ระบบ THXได้กำหนดไว้ดังนี้
1. เสียงรบกวน(Backgrond Noise)เป็นคุณลัษณะส่วนที่สำคัญที่สุดของโรงภาพยนตร์ THX
ซึ่งสามารถเกิดจากเครรื่องทำความเย็น พัดลม เสียงจากเครื่องฉายภาพยนตร์
เสียงจากหลอดไฟฟ้า โรงภาพยนตร์ THX ต้องมีค่าการวัดความเงียบไม่เกิน
NC-30ในทุกๆ Octave Band ส่วนห้องบันทึกเสียง THX ต้องไม่เกิน NC- 25

2. เสียงจากภายนอก (Isolation)
โรงภาพยนตร์ THX จะต้องไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก เช่น ฝนตก ฟ้าร้อง
รถไฟ เครื่องบิน เข้ามาภายในโรงภาพยนตร์

3. การสะท้อนเสียง (Reverberation)
การสะท้อนกลับของเสียงจะต้องถูกควบคุม โดยการคำนวณของ
แต่ละโรงภาพยนตร์ ซึ่งมีปริมาตรไม่เท่ากัน
(ความสูง x ความกว้าง x ความยาว ของโรงภาพยนตร์ที่เหมาะสม
ควรเป็นอัตราส่วน 1:2:3 ) การสะท้อนกลับโดยตรงของเสียง
ต้องไม่เกิดขึ้นขณะฉายภาพยนตร์ วัดเป็นค่า RT-60

4. มุมมองภาพของผู้ชม (Viewing Angle)
โรงภาพยนตร์ THX กำหนดมุมมองของผู้ชมที่นั่งหลังสุดตรงกลาง
ไปยังจอภาพยนตร์แบบซีเนมาสโคป อัตราส่วน 1 : 2 : 35 ต้องไม่แคบกว่า
26 องศา มาตรฐาน 36 องศา

5. เครื่องฉายและระบบการฉาย (Projection)
เครื่องฉายของโรงภาพยนตร์ THX จะต้องติดตั้งและมีคุณสมบัติของการฉาย
ได้มาตรฐาน SMPTE ( Society of Motion Picture and Television Engineer)
ในทุกๆ ด้าน เช่น มุมก้มเงยของเครื่องฉายต้องไม่เกิน 3 องศา อนุญาตให้ 5 องศา

ค่าความเข้มของแสงที่จอต้องไม่ต่ำกว่า 16 foot lamberts (+/- 4 foot lamberts )

ชุดเครื่องเสียงในห้องฉาย
 

ขอขอบคุณ :
อาจารย์ภราดร เล็กประเสริฐ
คุณฐิวัฒน์ เทียบปิ่นหยก
ที่กรุณาให้ข้อมูลและให้คำแนะนำ


 

ห้องมิกซ์เสียง
 
 
 
 


ห้องมิกซ์เสียง : หนึ่งในหลายๆห้องที่ Skywalker Ranch ของ Lucasfilm Ltd.

ที่ผ่านการตรวจสอบตามระบบ THX
 
 
 
6. อุปกรณ์ (Equipment)อุปกรณ์ทางด้านเสียงทุกชนิดที่จะใช้
ในโรงภาพยนตร์ THX จะต้องได้รับ
การตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้โดย
THX Design Office

7. ผนังหลังจอ (Baffle Wall)
ผนังหลังจอของโรงภาพยนตร์ THX จะต้อง
ออกแบบโดย THX Design Office
ผนังหลังจอมีความสำคัญมากเพราะมีผลต่อ
เสียงที่ถูกส่งออกมาโดยเฉพาะเสียงจาก
ลำโพงด้านหน้า

8. การติดตั้งอุปกรณ์ (Equipment Installation)
การติดตั้งอุปกรณ์จะต้องเป็นไปตามที่
THX กำหนด เช่น สายสัญญาณกับสายไฟ
จะต้องมีต้องไม่พาดผ่านกัน
ขนาดของสายสัญญาณต่างๆ ต้องมีค่า
ตามมาตรฐานกำหนด เป็นต้น

9.การตรวจสอบมาตรฐาน
(Certification Test)
การตรวจสอบมาตรฐานจะต้องตรวจสอบโดยผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจาก THX เท่านั้น และต้องทำการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง ด้วยเครื่องตรวจวัด R2 และโปรแกรมของ THX

10. Cross Over
Cross Over จะต้องเป็นของ THX เท่านั้น