Make your own free website on Tripod.com
 
ฝ่ายบริหารโรงเรียน

 

 


 นายวีระ โมกขะเวส 
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นายเกียรติศักดิ์ กฤษณา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
 ฝ่ายบริหารทั่วไป 

นายบุญเกิด ฟุ้งสวัสดิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายบุคลากรและวินัยนักเรียน 

นางสาวบังอร รัศมีโรจน์
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  
 ฝ่ายพัฒนาวิชาการ นางศิริลักษณ์ สดุดี
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
ฝ่ายประกันคุณภาพ


นางชุติมา
ชัยชาติสุตานนต์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
     ฝ่ายบริการ