ภาพกิจกรรมกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2545
ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2545
บรรยากาศส่วนหนึ่งของกีฬาภายใน


หน้า 1 หน้า 2