ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2545
ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2545
บรรยากาศส่วนหนึ่งของขบวนพาเหรด

วงโยทวาทิต จากโรงเรียนพุทธโสธร นำขบวนพาเหรด

หน้า 1 หน้า 2