ภาพกิจกรรมการการอบรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น
วันที่ 8,16,23,31 กรกฎาคม 2545 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 2 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล