หมวดวิชา

[สังคมศึกษา]

หมวดวิชาสังคมศึกษา


นางสมจิต แสงทอง
.........หัวหน้าหมวด


นายนิมิตร ไทยตระกูล
......รองหัวหน้าหมวดนางสาวสุนันทา สิงห์ชม


นายสมเจต จันทร์กุลโล


นางอาจารีย์ จันธนะสมบัติ


นางสาวมะลิวัลย์ ศิริวรรณ