หมวดวิชา

[วิทยาศาสตร์]

หมวดวิชาวิทยาศาสตร์


นายสมมาตร สงวนสัตย์
...............หัวหน้าหมวด


นางสาวกัญภร พูลสมบัติ
..........รองหัวหน้าหมวดนายภูมิ มุ่งต่อกิจ


นายสมพงษ์ โพธิ์แก้ว


นายเกรียงไกร ชัยศิริ


นายปรีชา สุพัตพงษ์กุล


นายอโณทัย สดุดี

นางเกศแก้ว ชัยศิริ

นางสาวเตือนใจ ทองดี