กับพ่อปลื้ม

 

 


 

 
      พระพรหมคุณาภรณ์ (จิรปุญโญ ด.เจียม กุลละวณิชย์)    
 อดีตเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา 


กำเนิด  
  
                    หลวงปู่เป็นบุตรคนที่ ๓ ในจำนวน ๘ คน ของพ่อปลื้มและแม่สาย เกิดที่บ้านคลองขวางตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันอังคาร ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนอ้าย ปีเถาะจุลศักราช ๑๒๖๕ ตรงกับวันที่ ๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๔๖ เป็นปีที่ ๓๕
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  บิดามารดา ตั้งชื่อให้ว่า "เจียม"
เป็นคำไทยพยางค์เดียวมีความหมายว่า "รู้จักประมาณตัว ประพฤติตนพอสถานประมาณ" 

การศึกษา
            
- อายุ ๕ ขวบ พ่อปลื้ม ได้พาไปฝากให้ศึกษาเล่าเรียนกับพระอธิการแก่น เจ้าอาวาสวัดตึก (วัดชัยชนะสงคราม)
ถนนเจริญกรุง และจากนั้นได้ย้ายไปอยู่กับสามเณรแปลก เกษตรทัต (น้าชาย)ที่วัดตะเคียน
(วัดมหาพฤฒาราม) จนถึงอายุ ๑๖ ปี
                - อายุ ๑๗ ปี เข้าเรียนแพทย์ที่โรงเรียนแพทย์หลวงโดยได้เป็นนักเรียนแพทย์เสือป่า
ประจำกรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง
                - อายุ ๑๘ ปี ขอพระราชทานนามสกุลให้แก่นายปลื้ม (บิดา)
โดยได้รับพระราชทานนามสกุลจากพระบามสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวเจ้าอยู่หัว 
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๔ ว่า "กุลละวณิชย์" 

 

การทำงาน
           - อายุ ๒๑ ปี รับราชการทหาร
             เป็นนักเรียนนายดาบที่กองร้อยนักเรียนนายดาบโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม
           - อายุ ๒๒ ปี ได้รับยศเป็นนายดาบ และไปรับราชการที่กองพลทหารบกที่ ๑๐
             จังหวัดร้อยเอ็ด และเวลาต่อมาได้ลาออกจากการรับราชการทหาร
           - ๒๔๖๙-๒๔๗๐ ทำงานที่แผนกบัญชีรถไฟหลวง และธนาคารฮ่องกง


อุปสมบท

           -  ปี พ.ศ. ๒๔๗๐ (อายุ ๒๔ ปี) ได้อุปสมบท (วันที่ ๗ กรกฎาคม) โดยหลวงพ่อจิ๊ด
             (พระครูพิพิธสุตสุนทรธัมมโชตมหาเถโร) เจ้าอาวาสวัดลาดขวาง เจ้าคณะแขวงบ้านโพธิ์
             รองเจ้าคณะจังหวัด จัดบวชให้
           - พ.ศ. ๒๔๘๐ เป็นรองเจ้าอาวาสวัดลาดขวาง
           - พ.ศ. ๒๔๘๒ เป็นเจ้าคณะตำบลลาดขวาง
           - พ.ศ. ๒๔๘๔ ได้สมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร ที่ "พระครูอาทรพิพิธกิจ"
             เมื่ออายุ ๓๘ ปี พรรษา ๑๔
           - พ.ศ. ๒๔๘๗ เป็นพระอุปัชฌาย์
           - พ.ศ. ๒๔๘๘ เป็นเจ้าอาวาสวัดพิพิธประสาทสุนทร (ลาดขวาง)
           - พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็นผู้เผยแผ่อำเภอบ้านโพธิ์
           - พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็นเจ้าคณะอำเภอบางปะกง
           - พ.ศ. ๒๔๙๑ เป็นวินัยธรจังหวัด
           - พ.ศ. ๒๔๙๔ เป็นผู้รักษาการเจ้าคณะอำเภอบ้านโพธิ์อีกหนึ่งตำแหน่ง
           - พ.ศ. ๒๕๐๐ ได้สมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะสามัญ ที่ "พระพุทธิรังสี" 
             (อายุ ๕๔ ปี พรรษา ๓๐)
           - พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็นเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา (อายุ ๖๑ ปี พรรษา ๓๗)
           - พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร
           - พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ "พระราชพุทธิรังสี"
           - พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ "พระเทพคุณาธาร"
           - พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ "พระธรรมเสนานี"
           - พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏ ที่ "พระพรหมคุณาภรณ์"อ้างอิง :
จังหวัดฉะเชิงเทรา.(2540). พระพรหมคุณาภรณ์ . กรุงเทพฯ: บริษัท ทีซีจี พริ้นติ้ง จำกัด.