สารจากใจผู้อำนวยการวิมล โชตนา
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

ท่านผู้มีจิตศรัทธาและศิษย์เก่าที่รักทุกคน

ในช่วงชีวิตการทำงานนับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2498 ชีวิตทั้งชีวิตผูกพันอยู่กับโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลมาโดยตลอด
แม้ว่าจะเกษียณอายุราชการมาหลายปีแล้วก็ตาม แต่ยังช่วยดูแลงานมูลนิธิของหลวงปู่พระพรหมคุณาภรณ์
ปฐมาจารย์ผู้ก่อตั้งโรงเรียนมาด้วยความยากลำบาก จากที่ต้องอาศัยศาลาการเปรียญ โรงเรียนนักธรรมบาลี วัดพิพิธประสาทสุนทร
จนก่อสร้างอาคารเรียนถาวรและอาคารต่าง ๆ ด้วยเงินที่หลวงปู่ได้รับบริจาคมา
หลวงปู่ทุ่มเทชีวิตให้กับการศึกษาเพราะเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการศึกษา จึงเป็นตัวอย่างที่ดีแก่พวกเราในการดำเนินตามท่าน

ท่านผู้มีจิตศรัทธาและศิษย์เก่าที่รักทุกคน แม้โรงเรียนจะมองดูภายนอกว่าเพียบพร้อมด้วยอาคารสถานที่ก็จริง
แต่การพัฒนาทางด้านการศึกษาไม่มีวันหยุดนิ่ง ขณะนี้โรงเรียนขาดแคลนเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้สอนนักเรียนและโรงเรียนไม่มีงบประมาณ
จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกท่านที่มีจิตศรัทธา ท่านที่มีความผูกพันกับโรงเรียน
ศิษย์เก่าจะได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อหลวงปู่และโรงเรียน โดยช่วยกันเสียสละกำลังทรัพย์ อีกทั้งแนะนำ ชักชวนผู้ใจบุญ
ได้ช่วยกันทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาสำหรับจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เด็กรุ่นลูกรุ่นหลานได้ศึกษาเล่าเรียนกันต่อไป

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย บารมีองค์หลวงพ่อพระพุทธโสธร โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข
ความเจริญ ปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้ดังประสงค์ทุกประการ

วิมล โชตนา
(นางสาววิมล โชตนา)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา