4 พฤศจิกายน 2545
วันพบผู้ปกครอง
โดย.. ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกิจการนักเรียน

ส่วนหนึ่งของบรรยากาศในงาน

ป้ายงาน


รับรายงานตัว

ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง

ผู้ปกครองซักถาม

ผู้ปกครองฟังคำชี้แจงพบอาจารย์ที่ปรึกษา..เพื่อให้ผู้ปกครองซักถาม