เกียรติประวัติครู-อาจารย์

 

 

 

 

 

อาจารย์ผู้ฝึกสอนดีเด่น
อาจารย์พิมพ์ใจ โพธิสอน
ได้รับรางวัลอาจารย์ผู้ฝึกสอนดีเด่น


 อาจารย์ภูมิ มุ่งต่อกิจ
อาจารย์2 ระดับ 7 หมวดวิทยาศาสตร์
ได้รับรางวัลที่ 2 จากการส่งผลงาน
ชื่อ "แม่เหล็กไฟฟ้า และ แรงขั้วแม่เหล็ก"
จากมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
(Thailand Toray Science Foundation)
เป็นเงินรางวัล 80,000 บาท