เกียรติประวัตินักเรียน


ผลการแข่งขันกรีฑาเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เขตการศึกษา 12
วันที่ 17-18 ตุลาคม 2545 ณ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่

ชื่อ-นามสกุล

ประเภท

ผลการแข่งขัน

1

นางสาวศรัณรัตน์ เรืองโชติ

ทุ่มน้ำหนัก

ชนะเลิศอันดับที่ 1

2

นายนคร ใจแจ่ม

ขว้างจักร

รองชนะเลิศอันดับที่ 1

3

นายภาสกร ยังโหมด

เขย่งก้าวกระโดด

พุ่งแหลน

รองชนะเลิศอันดับที่ 2

ได้ลำดับที่ 4

4

นายวรโชติ สุวรรณมงคล

วิ่ง 800 ม.

วิ่งวิบาก 2000 เมตร

ชนะเลิศอันดับที่ 1

รองชนะเลิศอันดับที่ 1

5

นายอนันต์ ศิลารัตน์

กระโดดสูง

กระโดดไกล

วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร

ได้อันดับที่ 4

ชนะเลิศอันดับที่ 1

รองชนะเลิศอันดับที่ 1

6

นายกิตติภูมิ คัมภีร์ยาน

วิ่ง 200 เมตร

วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร

วิ่ง 100 เมตร

ได้อันดับที่ 5

รองชนะเลิศอันดับที่ 1

ได้อันดับที่ 5

7

นางสาวอุษณีย์ คงเจริญ

พุ่งแหลน

ได้อันดับที่ 4

8

นางสาววัลลภา ติปะวรรณา

เดิน 3000 เมตร

ชนะเลิศอันดับที่ 1

9

นางสาววิไลพร บุญโคตร

เดิน 3000 เมตร

รองชนะเลิศอันดับที่ 1

10

นางสาวอรอุษา มลประเสริฐ

วิ่ง 100 เมตร

ได้อันดับที่ 7