เกียรติประวัติโรงเรียน 
เกียรติประวัติโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่ 13 กรกฏาคม พ.ศ. 2528
          สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
          เสด็จมาทรงพักผ่อนที่ศาลาพักร้อน 200 ปี และหอประชุมอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4
          หลังจากอาการอาพาธ

วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2528
           สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร
           เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเรียนวิทยาศาสตร์และอาคารอเนกประสงค์
           พร้อมทั้งพระราชทานธงลูกเสือชาวบ้าน ทรงปลูกต้นประดู่แดงไว้ที่บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์

วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2535
           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
           เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดและทรงรับอาคารพลานามัยสิรินธร
           ในวโรกาสพระชนมายุครบ 3 รอบ และทรงปลูกต้นกันเกรา


ประกาศเกียรติคุณที่โรงเรียนได้รับ

ผลงานดีเด่น
1. พ.ศ. 2522 , 2523 , 2527 ได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนดีเด่น
2. พ.ศ. 2527 ได้รับโล่เกียรติคุณจากกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ
            ยกย่องว่าเป็นสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมจริยศึกษาดีเด่น
3. พ.ศ. 2530 ได้รับเกียรติจากกระทรวงศึกษาธิการยกย่องว่าเป็นโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาดีเด่น
            และได้รับเกียรติบัตรจากสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทยยกย่องว่าเป็นโรงเรียนที่จัดบริการแนะแนวดีเด่น
            ระดับมัธยมศึกษา ของเขตการศึกษา 12

4. พ.ศ. 2531 ได้รับโล่เกียรติคุณจากกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ
             ยกย่องว่าเป็นสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมจริยศึกษาดีเด่น
5. พ.ศ. 2533 ได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
             สังกัดกรมสามัญศึกษา (คอมต.สศ.)รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ. 2535

6. พ.ศ. 2536 ผู้บริหารโรงเรียนได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียน
            โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยให้เป็นผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2536 (ผู้อำนวยการวิมล โชตนา)
7. พ.ศ. 2537 ได้รับยกย่องจากกรมสามัญศึกษาว่าเป็นโรงเรียนที่ปฏิบัติตามนโยบายกรมสามัญศึกษาได้ดีเด่น

8. พ.ศ. 2538 ได้รับรางวัลชมเชยจาก สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราในการจัดกิจกรรมรณรงค์ และ
             รักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ประจำปี 2538
9.   ได้รับการยกย่องว่า พัฒนาห้องสมุดได้มาตรฐานเป็นห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ปีการศึกษา 2541

10. ได้รับยกย่องว่าจัดห้องสมุดโรงเรียนได้ดีเด่น ระดับจังหวัดและระดับเขตการศึกษา 12 ปีการศึกษา 2542
11. ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ดีเด่นระดับเขตการศึกษา 12 ปีการศึกษา 2542

***********************