หมวดวิชา

[ภาษาอังกฤษ]

หมวดวิชาภาษาอังกฤษ


นางทิพพา เสนารักษ์
..........หัวหน้าหมวด


นางจรัสศรี เกรียวคำปวน
...........รองหัวหน้าหมวดนางวรรณเพ็ญ สุพัตพงษ์กุล


นางสาวเบญญาภา สุขผึ้ง


นางสาวจิราภรณ์ วิสุทธิรัตน์โสภณ