สารจากผู้อำนวยการ

 

เรียน ท่านผู้ใจบุญทุกท่าน

สืบเนื่องจากหลวงปู่พระพรหมคุณาภรณ์ (หลวงปู่เจียม กุลละวณิชย์) ท่านได้จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการเรียนการสอน
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ซึ่งนับว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรสำหรับการใช้งาน ทำให้สภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ค่อนข้างเก่าและล้าสมัย
ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน โรงเรียนโดยชมรมศิษย์เก่า คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะครู-อาจารย์
ร่วมกันพิจารณาเห็นว่าสมควรจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์มาทดแทนชุดเดิม
จึงมีมติว่าควรจัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาเพื่อจัดหางบประมาณในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ประมาณการค่าใช้จ่ายไว้เป็นจำนวนเงิน 700,000 บาทเศษ

จึงกำหนดทอดผ้าป่าการศึกษาเป็นการอุทิศถวายหลวงปู่ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2545 ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของท่าน
ซึ่งโรงเรียนได้จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลถวายท่านเป็นประจำทุกปี สำหรับปีนี้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขึ้นเป็นกรณีพิเศษ
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ใจบุญทุกท่านได้โปรดร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการทอดผ้าป่าครั้งนี้โดยทั่วกัน
และขออำนาจแห่งกุศลจิตของทุกท่านได้เป็นพลวปัจจัยให้ท่านและครอบครัวประสบแต่สิ่งที่ดีงามตลอดไป

 

วีระ โมกขะเวส
(นายวีระ โมกขะเวส)
ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล