ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
ณ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

……………………………………………………………………
วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2545
ตรงกับวันแรม 12 ค่ำ เดือน 12 เวลา 10.00 น.

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชมรมศิษย์เก่า คณะครูและนักเรียน โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
มีความยินดีขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการเรียนการสอน
จำนวน 25 เครื่อง ราคาประมาณ 700,000 บาท

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย บารมีองค์หลวงพ่อโสธร
และกุศลจิตในการบริจาคของท่านในครั้งนี้
โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว
ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ
ปฏิภาณธนสารสมบัติ ทุกประการเทอญ

หมายเหตุ : การนำส่งเงินบริจาค สามารถดำเนินการได้ดังนี้
นำส่งโดยตรงกับทางโรงเรียน หรือ
นำส่งทางไปรษณีย์ ในนาม นางสาวจุฑามาฒย์ นิยม
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140