นักการ-พนักงานขับรถ


นายสุชิน กุลละวณิชย์
....... งานสารบรรณ.

นายสุริยะ เนียมสินธุ์
....... หัวหน้านักการ.

นายเผือก แย้มสำรวย
....................นักการ.


นายเชาว์ แสงทอง
................นักการ.


นายปราโมทย์ พิมสวัสดิ์
........................นักการ.


นางลำใย จั่นพา
.............นักการ.


นายบรรเจิด สุขเกษม
....................... ยาม.


นายธีระยุทธ โพธิ 
....................ยาม.


นายนิพนธ์ ศรประสิทธิ์
...........พนักงานขับรถ.