ฝ่ายสนับสนุนการสอน

 


นายบัณทิต พิพุฒิไกร
..งานโสตทัศนูปกรณ์ 

นางจินดาวรรณ บรรดา
 ..............งานห้องสมุด

นายทรงกลด ชูเลิศ
........งานห้องสมุด

นางสาวพิมพร บุญนะรัตน์
............งานทะเบียนวัดผล

นางสาวจุฑามาฒย์ นิยม
...................งานการเงิน

นางสุภาพร อิทธิโชติ
............งานแนะแนว

นางพัชรี จันทร์ทอง
...........งานแนะแนว