- เทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษา
-การเตรียมความพร้อม
เพื่อการปฏิรูปการศึกษา
 

การเตรียมความพร้อมเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
ของโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล

เกียรติศักดิ์ กฤษณา


  ในปัจจุบันการจัดการศึกษา ต้องจัดให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช ๒๕๔๒ ซี่งจะมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๕เพื่อให้โรงเรียน
มีความพร้อม ในการจัดการศึกษา กรมสามัญศึกษาจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาไว้ ๑๐ ยุทธศาสตร์
ซึ่งยุทธศาสตร์ที่สำคัญ และส่งผลต่อการปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียน มี ๓ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
                  การปฏิรูปการเรียนรู้ โดยโรงเรียนต้องเร่งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
                  ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
                   การประกันคุณภาพการศึกษา โดยเร่งดำเนินการให้โรงเรียน
                   พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
                   และพร้อมที่จะรับการประเมินคุณภาพภายนอก

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๖
                   การสร้างเสริมความแข็งแกร่งเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ โดยวิธีการใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการบริหาร ทำให้โรงเรียนมีอิสระในการบริหารงานมากขี้น ซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน ของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน


                   กรมสามัญศึกษาคาดหวังว่า ในปีการศึกษา ๒๕๔๔  ๓๕% ของโรงเรียนในแต่ละสหวิทยาเขต
จะต้องเป็นโรงเรียนแกนนำในการปฏิรูปการศึกษา สำหรับสหวิทยาเขตดัดดรุณี มีโรงเรียนดัดดรุณี
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ เป็นโรงเรียนแกนนำในการปฏิรูปการศึกษา
ซึ่งโรงเรียนทั้ง ๓ โรงเรียน จะได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาการ
ดำเนินงานของโรงเรียนให้ได้มาตรฐานในการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้รับการสนับสนุนแล้ว ดังนี้

วันที่ ๑๖ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๔ 
                   โรงเรียนส่งครูเข้ารับการอบรม “การจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
การประเมินตามสภาพจริง และการจัดทำแฟ้มสะสมงาน” ณ โรงเรียนพุทธโสธร จำนวน ๑๐ คน

วันที่ ๒๙ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๔
                   โรงเรียนส่งครูเข้ารับการอบรมหลักสูตร “ปฏิรูปการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
การวิจัยในชั้นเรียน” ณ โรงเรียนดัดดรุณี

วันที่ ๑๖ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๔
                    โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งผลการประเมินในภาพรวม
อยู่ในระดับ พอใช้ นอกจากนี้ โรงเรียนกำลังดำเนินการเพื่อการปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
สม่ำเสมอ เช่น

ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๔ 
                    จัดสัมมนาครู เพื่อขยายผลการอบรมสัมมนาต่าง ๆ และทำความเข้าใจ เรื่อง
การบริหารงานด้วยวงจรคุณภาพ ( P D C A ) และโรงเรียนมีเป้าหมาย ที่จะสร้างความเชื่อถือในเรื่อง
คุณภาพของการจัดการศึกษา จนเป็นที่ชื่นชอบ และใช้ โรงเรียนจัดการศึกษาให้กับบุตร-หลานของชุมชน

**********************