หมวดวิชา

 
[ศิลป-ดนตรี-นาฏศิลป์]

หมวดวิชาศิลป-ดนตรี-นาฏศิลป์


นายอุทัย เสนารักษ์
หัวหน้าหมวด
...(วิจิตรศิลป)


นายธนกฤต สุขผึ้ง
รองหัวหน้าหมวด
.................(ดนตรีนางอรรถพร ผดุงศักดิ์ชยกุล
..........................(นาฏศิลป์.