หมวดวิชา

[การงานพื้นฐานอาชีพ]

หมวดวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ


นายปรีชา เขมะจารี
หัวหน้าหมวด
(งานเกษตรกรรม)


นางสาวโสภา อุดมสิน
รองหัวหน้าหมวด
.....(งานคหกรรม)นายประจบ คงสาคร
(งานอุตสาหกรรม)

นางอรวรรณ เรืองนภารัตน์
(งานเกษตรกรรม)


นางสาววิมล ผลบุญ
(งานหัตถกรรม)


นางสุภาพร ตุ้มจ้อย
(งานผ้าและการตัดเย็บ)