ความหมาย :
ห้องเรียนเปิด

เป็นวิธีการมากกว่าระบบหรือเทคนิคขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เรียน(ตลาด)
ไม่ได้ขึ้นกับ ครูหรือสถาบันเรียนจัดเวลาและวิธีการเรียน อย่างอิสระให้เหมาะกับ
ตนเองโดยใช้ distance learning และเทคโนโลยีทางการศึกษา
เพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนผู้เรียนบริหารการเรียนด้วยตนเอง
ห้องเรียนเปิด มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพื่อเปิดโอกาสให้มีการเรียนอย่างต่อเนื่อง
ตามความต้องการของผู้เรียน และความต้องการของท้องถิ่น

ตัวอย่าง เช่น

ผู้เรียน จะเลือกเรียนตามความต้องการของตนเองแล้วแต่ว่าต้องการความรู้
ต่อเนื่องในด้านไหนทางสถาบัน(ผู้สอน)ก็จะปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสม
กับความต้องการในขณะนั้นโดยผู้เรียนสามารถจัดเวลาได้เอง เช่น

08.00-1700 ทำงาน
17.00-18.00 ออกกำลังกาย
18.30-20.00 ดูข่าว
21.00-22.00 เรียน

เราสามารถนำการเรียนทางไกลมาใช้ ช่วย การเรียนแบบห้องเรียนเปิดได้
เช่น จากการที่ ต้องมีเวลาในการดูโทรทัศน์ เพื่อการศึกษา สมมุติวิชา
ที่เรียนถ่ายทอดตอนตี5 ถ้าไม่ได้ดูทำอย่างไรผู้สอนนำเทปที่บันทึกไปไว้
บนโฮมเพจผู้เรียน สามารถเข้าไปดูได้ในเวลาที่ว่างซึ่งทำให้ประหยัด
ต้นทุน เงินและเวลาในการผลิตเพราะอย่างไรผู้สอนก็ต้องผลิตชุดวิชา
ที่เรียนอยู่แล้ว คนเรียนมีอิสระที่จะเรียนได้ตามความต้องการ ง่าย และ
สะดวกขึ้นในการเรียนแบบเปิดจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
และการผลิตสื่อเป็นไปอย่างรวดเร็วทันสมัย


ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่.
-Tools for On-line Learning
-Open Learning
-Open Learning Agency Library
-Open Learning
-Open Learning Centre - Camarthen
-Open Learning Institute of TAFE's open learning courses
-The Nature of Open Learning
-Open Learning and Life-Long Learning
-Distance Learning Humber College
-Open Learning Courses
-Open Learning Communities Homepage
-Open Learning Australia
-Open Learning Agency (British Columbia)
-Welcome to the Office of Open Learning
-Open Learning Updat

 

"http//:senarak.tripod.com/openlearn.htm"
webmaster : utai senarak, contact : senarak@hotmail.com