โดยคำนิยาม
online learning คือ การเรียนโดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ผู้เรียนรับผิดชอบผลที่ได้รับจากการเรียน โดยให้การสนับสนุน
และให้คำแนะนำมากกว่าให้นักเรียนจดข้อมูลต่างๆในห้องเรียน
ผู้สนับสนุนจัดหานักเรียนจากแนวที่กำหนดไว้ และ กิจกรรมในการเรียน
ให้นักเรียนหาข้อสรุปและตอบกลับโดยการหาข้อมูลจากหลายๆ แหล่ง
หนังสือ และสิ่งตีพิมพ์เป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญรวมถึงเพื่อนร่วมชั้นเรียน
และไม่ควรมองข้ามเรื่องสถานที่ที่จะใช้


จากคำนิยาม online learning 
เน้นกระบวนการ นอกจากการสะสมข้อมูล
การจดจำ online learning ยังก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน(กระบวนการ),
การประเมินค่า,และการประยุกต์ใช้ข้อมูลความสามารถทางเทคโนโลยี
ของคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต ช่วยให้กระบวนการต่างๆ บรรลุผล
ได้อย่างรวดเร็ว และทำให้เข้าใจได้ครอบคลุม เทคโนโลยีใหม่ๆ 

online learning..กระบวนการปฏิรูป(การเปลี่ยนแปลง)
การเรียนในห้องเรียนเสมือน เทคโนโลยีเป็นศาสตร์และศิลป์ 
ในการใช้เทคโนโลยีเชิงปฏิสัมพันธ์ ไม่ใช่เป็นเครื่องมือช่วยในการเรียน
แต่เปรียบเสมือนการเขียนให้เห็นทางไกล สำหรับการเรียน เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ว่า
นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียน 
เมื่อเทคโนโลยีถูกนำมาใช้ เพราะเทคโนโลยีสร้างองค์ประกอบแวดล้อม
และโอกาสในการเรียนได้หลากหลายรูปแบบ ผู้สนับสนุนเรียนรู้วิธีการใหม่
ในขณะที่เทคโนโลยีแสดงถึงความซับซ้อนในระดับต่างๆ,
การประสิทธิภาพในการเรียน ได้มากขึ้น 
เพราะฉะนั้น เป็นสิ่งถูกต้องที่ว่า 
การเรียนคือศูนย์กลางในห้องเรียนเสมือนหลักสูตรการเรียนonline
ต้องการความร่วมมือและการปฏิสัมพันธ์ในระดับสูง
เพื่อค้นหา,ประเมินค่า,และปฏิบัติการโดยไม่มีข้อจำกัดของจำนวนข้อมูล
ที่มีอยู่และเป็นประโยชน์ 
โดยผู้สนับสนุนสมมุติกฎของผู้นำและผู้เรียน

from..http://www.advancelearn.net/html/account.cfm


แหล่งค้นคว้าของไทยที่น่าสนใจ เช่น
- เครือข่ายกาญจนาภิเษก
- http://www.school.net.th/library
- http://www.thaiedgov.org
- http://www.onec.go.th
- http://examcybernet.com
และอื่นๆ อีกมาก

DeCoSLO
The DeCoSLO (Definition of Common Standards for Learning Objects) is a project developed
by Online Learning,  along with Edexcel, North Lincolnshire College, CEdMA, and Autodesk to
develop a repository for learning objects.  Online Learning is acting as the software developer,
with North Lincolnshire College providing content

Crawford Scientific
Online Learning is currently converting courseware for online delivery and 
assessment for Mass Spectrometer training specialists, Crawford Scientific. 
The original course material has been enhanced with the full use of interactive multimedia, 
including 3D modelling, animations and audio


-About Blue Web'n - A Brief Definition of Types
-GeoLearning Inc.: Online Learning 
-Online Learning Links for Educators
-LD OnLine: Learning Disabilities Information & Resources
-Learning Options Online Campus
-The Learning Space Online Teacher Network
-Online Educa: Conference and Exhibition for Distance Learning and Training
-Pegasus Online Campus: Online instructor-led learning
-Access Learning Online 
-account
-Introduction
-No Title
-http://www.hcc.cc.il.us/online/index.html
-Online Learning
-Welcome To The Learning Center Online

"http//:senarak.tripod.com/onlinelearn2.htm"
webmaster : utai senarak,contact : senarak@hotmail.com