Muds-Moos


MUDs/MOOs
ความหมาย:

      MUDs หรือ MUD เป็นคำย่อมาจาก Multi User Domains
หรือชื่ออื่น ๆ ที่เรียกกันก็มี Multi User Dimension , Muti User Dungeons) 
ส่วน MOOs หรือ MOO ย่อมาจาก MUD Object Oriented  
ซึ่งเป็นระบบของการสื่อสารที่เป็น แบบซิงโครนัสที่ผู้ใช้(users)
สามารถปฎิสัมพันธ์กันได้ด้วยการพิมพ์ข้อความ(text)
โดยผู้สื่อสารกันนั้นสามารถ เลือกห้องหรือสถานที่สนทนากันได้
ซึ่งผู้สนทนาจะต้องอยู่ในสถานที่ที่เรียกว่า room เดียวกัน(Ebbelink.1999)
    จุดเกิดของ MUD ตามที่ศึกษาอยู่ยังมีข้อมูลที่ไม่ตรงกันอยู่บ้าง 
กล่าวคือ ลิน( Lin, Tari 1995) กล่าวว่า MUD เกิดเมื่อปี คศ. 1993
 แต่จากการศึกษาจากเอกสารส่วนมากกล่าวว่า เกิดในปี 1978 
และทำสำเร็จเมื่อปีคศ. 1979(Edvard, Remy.nd) โดย รอย และ 
ริชารด์( Roy Trubshaw and Richard Bartle):ซึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย 
Essex ประเทศอังกฤษ

(คัดลอกจาก http://members.dencity.com/somsit/CMC.htm#chap2)

MUDs/MOOs ต่างจาก IRC และโปรแกรมอื่นๆ อย่างไร


Re: [ED5850-L:718] Re: Difs between MUD, MOO, IRC, etc.?
WandaChristensen (christen@ccinet.ab.ca)
Mon, 22 Mar 1999 22:41:59 +0100
Thanks for this info Jan....it will be useful for my final assignment. Cheers! Wanda --

>From: jgladish@chill.org (Janice Gladish) 
>To: Multiple recipients of list <ed5850-l@scu.edu.au
> >Subject: [ED5850-L:718] Re: Difs between MUD, MOO, IRC, etc.? 
>Date: Mon, Mar 22, 1999, 6:50 AM 
> >TO A REQUEST (BY A MEMBER OF THE WWW.EDU LISTSERV) FOR
CLARIFICATION OF THE 
>VARIOUS "CHATS" AVAILABLE,a subscriber RESPONDED WITH THE FOLLOWING 
>EXPLANATION WHICH CLARIFIED FOR ME, WHAT MUD AND MOOS ARE...
HE GAVE ME 
>PERMISSION TO FORWARD IT TO THE LISTSERV FOR 5850. I HOPE YOU FIND IT AS 
>USEFUL AS I DID. I AM INTERESTED IN FINDING OUT MORE ABOUT HOW THIS ALL 
>WORKS GIVEN HIS EXPLANATION.... (It's lengthy, but interesting). 
> >JAN 
> >>IRC -- acronym for Internet Relay Chat. Now a days, it is referred to 
>>simply as chat. You type something in, and other people can read it 
>>immediately. They type in responses, and you read them right away. It is 
>>a way of carrying on real time conversations through the Internet, through 
>>your keyboard. 
>> >>MUD, MOO -- These have some of the same characteristics of IRC. You can 
>>type in a message, and others can read it and respond to it. MUDs and MOOs 
>>are different in that they carry with them an environment or context. 
>> >>You may remember the original computer adventure games where you are 
>>presented with some text describing the place. 
>> >> "You are in a wood paneled room. There is a large
>> desk in front of you with a diary on the desk. 
>> There is a door to the North and a door to the South." 
>> >>Then you type in two or three word commands to "read book" or "go north" or 
>>"go south." If you type "go south" the text is replace with... 
>> >> "You pass through a large wooden door into a lush 
>> garden that virtually surrounds you with green..." 
>> >>Your task is to solve some mystery, defeat a dragon or vampire, or some 
>>other quest. MUDs and MOOs are the same thing except that they are on the 
>>Internet. You go to a MUD, and are presented with the description of a 
>>place. You type two and three word commands to navigate and manipulate the 
>>text-based virtual environment. One of the real treats of MUDs is that if 
>>you enter a room and there is someone else logged into the room from 
>>someplace else on the Internet, then that person becomes part of the 
>>landscape and you can converse with them and even emot complex gestures. 
>>If I type ":turns two backward flips" then anyone else in the room would read. 
>> >> David turns two backward flips! 
>> >>This is kind of exciting for a forty-something year old. 
>> >>MUD -- "MultiUser Domain" 
>>MOO -- "Multiuser domain Object Oriented" (a little more sophisticated than 
>>MUDs >>MUSH -- "MultiUser Simulated Halucenation" 
> > >>For education, the value of these things is getting students to create 
>>their own environment. Rather than having students build a shoebox 
>>diarama, help them create a text-based virtual rendering of a Native 
>>American village, where the student can even become part of the place, a 
>>member of the village who can take other students on a tour. The reality 
>>of the environment that the students create depends on the richness of 
>>their descriptions. 
> >THIS WAS HIS SECOND RESPONSE TO MY REQUEST FOR PERMISSION TO
   FORWARD HIS 
>POSTING: 
>I am happy for you to forward the explanation to your colleagues. I became 
>fascinated by MUDs in 1992. This, as Art said, was before the Web. A 
>project in Arizona (the project is now called Pueblo) put at-risk students 
>in a MUD that was essentially flat asphalt. They were asked to create a 
>city. These kids did just that by writing megabytes of richly descriptive 
>text. These were kids who you couldn't get to write their names in 
>traditional classrooms. 
> >One of the truly amazing effect that the project had on these kids was 
>therapeutic. They were able to create a character for themselves as they 
>worked on their buildings and parks. The bullies became heros, the shy and 
>bashful became boisterous, and they all learned that they could find other 
>and better ways of interacting with each other than the unsuccessful 
>mechanisms that they used in RL (real life). 
> >A fairly long chapter of my book, "Raw Materials for the Mind: Teaching & 
>Learning in Information & Technology Rich Schools," is also devoted to 
>MUDs. I include an excerpt from an interview that I held with the teachers 
>of the Pueblo project in my virtual (MUD) studio on a hard disk at MIT. 
>The full text of the interview can be read at: 
> > http://landmark-project.com/workshops/MariMUSE_Interview.html  
> >I continue to be fascinated by these environments. My son who is 10 uses a 
>MOO called MooseCrossing. It was created by Dr. Amy Bruckmon (sp). She 
>worked on the concept and on MooseCross while a student under Pappert at 
>the Media Lab at MIT. MOOs are more sophisticated. My son is creating 
>objects that are interactive. These are text-based objects that behave in 
>specific ways depending on their environment. He likes to create pets that 
>do certain things when you pet them or say hello, or whatever. 
> >The point is that he does this by writing fairly sophiticated programs 
>using a programming language. What fascinates me is that he is learning 
>this skill from other 10, 11, and 12 year olds who also frequent the MOO. 
>Not from adults. I know nothing about this stuff. I wonder what these 
>kids might do if they were developing these skills within some context 
>created by a teacher. For instance, build a 15th century Danish castle as 
>you are reading Hamlet...or was it MacBeth. 

ศึกษาเพิ่มเติมที่..
-gwm-talk: RE: The Ultimate WM reprised - Java Beans...
-Mud, Moo, Schmoo
-IRC, MUD, MOO
-MUDs, MOOs, and Other Virtual Hangouts
-Open Directory - Games: Internet: MUDs: MOOs: MOO Clients
-MUDS, MOOS and Chat Lines: Identity and gender in cyberspace
-Mud, MOO, Schmoo Mud, Moo, Schmoo
-IRC/MUD/MOO - in Continuing Education Training -
-MUD/MOO Paper Collection
-Cup-O MUD MOO interface
-mud-moo
-MUD/MOO
-MUD/MOO
-MUD MOO Links

"http//:senarak.tripod.com/mudmoo2.html"
webmaster : utai senarak,contact : senarak@hotmail.com