ITV คืออะไร

คือการเชื่อมโยงหรือเชื่อมต่อห้องเรียนในการสื่อสาร
โดยใช้วิดิทัศน์และโสตทัศนอุปกรณ์
ผู้สอนจะพูดคุยกับนักเรียนจากศูนย์ไปยังห้องเรียนทางไกล
และในนักเรียน ก็สามารถพูดคุยกับผู้สอนจากบ้าน

ITV
ออกแบบเฉพาะ เพื่อใช้ในห้องเรียนเพื่อเพิ่มเติม basic skill
เพื่ออธิบาย ความคิดยากๆ
และแสดงตัวนักเรียนสู่ประชาชน ความคิด สถานที่ และ
วัฒนธรรม การใช้รูปภาพและเสียง ทำให้สามารถเข้าถึง
การเรียนของเด็กๆ ได้หลายวิธีโดยเฉพาะ
เมื่อผู้สอนรวบรวมและร่วมในกิจกรรมต่างๆ

ITV ประกอบด้วย สถานีโทรทัศน์สาธารณะ
หลายแห่ง ซึ่งเปิดโอกาสให้รายการการศึกษาที่มีประโยชน์
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับโรงเรียน และครู
โดยส่งผ่านดาวเทียม และสถานีท้องถิ่น จัดทำ
เทปบันทึก รายการต่างๆ ไว้ เพื่อยืม

ITV ทำได้ทั้งการสื่อสารทางเดียวและสองทาง
การสื่อทางเดียว ให้ข้อมูลโดยผลิต วิดิทัศน์
และให้ความรู้เป็นเทปบันทึกรายการ หรือ นำเทปที่ผลิต
ถ่ายทอดทางเคเบิ้ล ดาวเทียม
การแพร่สัญญานแบบมีการโต้ตอบ
เปิดโอกาสให้ผู้ชมกับผู้สอนโต้ตอบกันได้จากแต่ละสถานที่

ITV สามารถนำมาใช้ในห้องเรียน
สามารถโต้ตอบในห้องเรียน ช่วยในการเรียนของผู้เรียน
ได้หลายรูปแบบเพิ่มชีวิตชีวาในห้องเรียน
และให้ความรู้ต่างๆ ที่เหมาะสมได้เราใช้วิดีทัศน์
เพื่อส่งเสริมบทเรียน เพื่อนำไปสู่การเรียนที่ต้องการข้อจำกัดของ
ITV
-คุณภาพของการแพร่สัญญาน มีผลต่อค่าใช้จ่าย
-การผลิตวิดีทัศน์ เหมาะสำหรับเวลาขณะนั้น
และขึ้นกับเทคนิคซึ่งต้องการเทคโนโลยีการผลิต
และเครื่องมือแบบใหม่ๆ
- การเลือก site และวมงาน
-เครื่องมือ สิ่งอำนวยความสะดวก และเจ้าหน้าที่ที่มีความ
ชำนาญเฉพาะ
-หลักสูตรที่เตรียมไว้ล่วงหน้า
มักทำเพื่อตลาดรวมซึ่งอาจไม่ตรงกับความต้องการ
นักเรียนก็ได้
-การสอนทางเดียว ลดประสิทธิภาพ ในการเรียนรู้
-ต้องใช้ผู้ชำนาญในการผลิตสื่อ
-ยากที่จะปรับปรุงแก้ไขสื่อที่ผลิตให้ทันสมัย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่..

-Learning Service - ITV Schedules
-Learning Links -- CIS210 (ITV
-ITV Online
-Learning Links -- CIS210 (ITV
-iTV  


"http://senarak.tripod.com/itv.html"
webmaster : utai senarak,contact : senarak@hotmail.com